Betere informatie-uitwisseling tussen België en Luxemburg over incidenten waarbij radioactieve stoffen kunnen vrijkomen

Publicatiedatum

Auteur

Herlinde Rollez

Deel dit artikel

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden tekende vandaag een overeenkomst met het Groothertogdom Luxemburg dat de wederzijdse informatie-uitwisseling tussen de beide landen organiseert in het geval van incidenten waarbij radioactieve stoffen kunnen vrijkomen. Het akkoord moet toelaten om zeer snel de nodige beschermingsmaatregelen te nemen. De beiden landen zagen elkaar vandaag in Brussel voor de Gaïchel, een terugkerende gezamenlijke vergadering waar de beide regeringen, onder het voorzitterschap van de eerste ministers, elkaar ontmoeten.

De overeenkomst die door minister Verlinden werd ondertekend heeft als doel de bestaande internationale en Europese regelgeving aan te vullen met concrete werkafspraken. Vanaf nu zullen België en het Groothertogdom Luxemburg op een gestructureerde manier inlichtingen uitwisselen in geval van nucleaire incidenten. Ook de informatie die dan wordt verspreid aan de bevolking en de media zal worden overlegd. De werkafspraken zullen bij wijze van oefening jaarlijks getest worden. Het is het Belgische Nationaal Crisiscentrum (NCCN) dat zal instaan voor de operationele uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst.

Internationale informatie-uitwisseling

In de huidige internationale context wordt er meer aandacht besteed aan internationale samenwerking op vlak van crisis- en risicobeheer, dit ook voor wat betreft de nucleaire veiligheid. Incidenten op nucleaire sites kunnen leiden tot het vrijkomen van radioactieve stoffen. De verspreiding van deze stoffen stopt natuurlijk niet aan de landsgrenzen.

Daarom zijn goede samenwerkingsakkoorden met de buurlanden belangrijk om de bevolking optimaal te beschermen. Met de ondertekening van het akkoord waarborgen België en het Groothertogdom Luxemburg de uitwisseling van informatie. Dit betekent dat de beide landen zich garant stellen om elkaar te waarschuwen en te informeren in geval van ongevallen of incidenten die gevolgen kunnen hebben voor de radiologische veiligheid.

Nucleaire veiligheid

De overheid en de uitbaters van nucleaire sites in ons land zorgen er dagelijks voor dat de risico’s verbonden aan de uitbating ervan, tot een minimum beperkt worden. Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) controleert, in samenwerking met andere erkende instellingen, dagelijks de installaties.

In geval van incidenten kan het Nationaal Crisiscentrum (NCCN) terugvallen op het ‘Nationaal nucleair en radiologisch noodplan’, dat door hen werd ontwikkeld en de aanpak omvat om bij incidenten het crisisbeheer te organiseren. Ook de uitbaters, de interventiediensten en de overheid, kunnen terugvallen op noodplannen die regelmatig worden ingeoefend.

Samenwerking

De terugkerende Gaïchel-ontmoetingen tussen de regeringen van België en het Groothertogdom Luxemburg vinden plaats sinds 2004 en zetten in op versterkte samenwerking in verschillende domeinen. Minister Verlinden maakte van deze bijeenkomst gebruik om samen met de Luxemburgse binnenlandminister Taina Bofferding tal van thema’s te bespreken. Zo werd er onder andere overlegd over rampenbestrijding en crisisbeheer, dit zowel in de eigen landen als binnen de Europese Unie. Ook het overschrijden van de landsgrenzen door de hulpdiensten, de bijstand aan het Belgische B-FAST team voor de ontplooiing van het veldhospitaal in Turkije na de aardbeving en de voortgang in het BENELUX-politiesamenwerkingsverdrag, stonden op de agenda.

“Voor tal van problemen en fenomenen zijn landsgrenzen jammer genoeg geen buffer. Een doorgedreven samenwerking is daarom belangrijk om met gebundelde krachten een antwoord te kunnen bieden op situaties die de veiligheid van onze inwoners, en die in de buurlanden, in gevaar kunnen brengen. Met dit samenwerkingsakkoord maken België en het Groothertogdom Luxemburg alvast de nodige afspraken om belangrijke informatie te delen in geval van nucleaire incidenten. Ons Nationaal Crisiscentrum (NCCN) neemt de voorname taak op zich om in te staan voor de operationele uitvoering van de overeenkomst en het regelmatig testen ervan”, aldus minister Verlinden.

Nieuws

Belgisch kampioenschap gravel

Tijdens het zonovergoten kampioenschap in Turnhout op 1 mei mocht ik de medailles uitdelen aan de Belgische Kampioenen.

Nieuwe wet op privédetectives

De Commissie Binnenlandse Zaken keurde op 24 april de nieuwe wet tot regeling van de private opsporing goed! De wet zal op 7 mei worden gestemd in het parlement.

Mobile Station

Vorige week stelde ik het pilootproject Mobile Station voor in woonzorgcentrum Rembertus in Mechelen. Dankzij dit project kunnen minder mobiele mensen of langdurig zieken een identiteitskaart aanvragen en verkrijgen op de plaats waar ze verblijven.