Naar een veiliger land in tien punten: extra middelen voor politie en civiele veiligheid

Publicatiedatum

Auteur

Hans Seeuws

Deel dit artikel

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden benadrukte eerder al dat veiligheid een kerntaak is van de overheid, waarop niet mag worden bespaard. Bewust van de moeilijke budgettaire context na onder meer de vele financiële inspanningen tijdens de Coronacrisis, en de vele andere uitdagingen, kijkt minister Verlinden tevreden terug op de gevoerde begrotingsonderhandelingen. “We geven een belangrijk signaal aan onze politiemensen en tonen ons respect: de weddeverhoging voor onze politiemensen wordt versneld uitgevoerd”, zegt minister Verlinden. “En met de extra middelen die voor politie en civiele veiligheid worden vrijgemaakt, blijven we met deze federale regering de ingeslagen weg volgen. We hebben van veiligheid en hulpverlening opnieuw een prioriteit gemaakt. Een belangrijke inspanning die aangehouden moet blijven”, besluit ze.

 

 

De versnelde uitvoering van het sectoraal akkoord voor politie

Op 28 januari 2022 sloot minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden een overeenkomst met de politievakbonden voor een loonsverhoging voor de politiemedewerkers. Het was de eerste loonsverhoging sinds de politiehervorming. Finaal werd beslist de verhoging gefaseerd over een periode van 3 jaar uit te rollen. Er is nu beslist om de implementatie alsnog te versnellen. Een eerst deel van de loonsverhoging wordt - zoals steeds voorzien - deze maand toegekend (45%), het tweede (resterende) deel van de verhoging (55%) zal al volgend jaar in oktober worden toegekend. De loonsverhoging wordt dus gespreid over twee jaar en niet langer over drie jaar. “Dit is een zeer duidelijk signaal van respect vanuit de federale regering aan onze politiemensen. Ik ben dan ook tevreden dat ik mag aankondigen dat de beloofde loonsverhoging voor onze politiemensen versneld zal worden uitgevoerd”, aldus minister Verlinden.

Een nabije lokale politie

Minister Verlinden heeft steeds werk willen maken van een nabije, zichtbare en aanspreekbare politie. Politie moet dichtbij de mensen zijn, daar waar mensen veiligheidsdiensten het meest nodig hebben. Zichtbaar aanwezig zijn in het straatbeeld, bezoeken brengen aan de voordeur, mensen ontmoeten op de wekelijkse markt, in de shoppingcentra, bij activiteiten van de gemeente of bij de aanvang en het einde van de schooltijd. Bovendien is een nabije politie ook een politie die alle (digitale) mogelijkheden en kanalen gebruikt om in voortdurend contact te staan met de bevolking.

Minister Verlinden investeert daarom in de nabijheidspolitie (community policing) met impulsprojecten goed voor 1,5 miljoen EURO. Dit zal de deelnemende lokale politiezones toelaten om projecten uit te werken ter versterking van hun nabijheidswerking en het vergroten van de (digitale) bereikbaarheid.

Goede praktijken die dan kunnen worden vertaald naar andere lokale politiezones. Minister Verlinden onderstreept voor de projecten en de middelen die daarvoor zullen worden toegekend, nu al het belang van de samenwerking tussen politiezones. Ook de samenwerking tussen de politie en de bevolking is essentieel. In tal van politiezones zijn er vandaag bijvoorbeeld al vrijwilligers aan de slag om de inwoners bij te staan met adviezen over diefstalpreventie, cyberveiligheid of om te bemiddelen bij burentwisten.

Er wordt ook een bedrag van 6,8 miljoen EURO voorzien, bovenop het reeds voorziene bedrag van 31,5 miljoen EURO, voor de ondersteuning van de lokale besturen in de financiering van de NAVAP-regeling voor de politie. Dit is het stelsel voor ‘non- activiteit voorafgaand aan de pensionering’. Het kwam er in november 2015 ter compensatie voor aanpassingen aan de gunstige pensioenregels voor politiemensen. Het NAVAP-systeem zal uiteindelijk worden stopgezet, het dooft geleidelijk uit over een periode van 10 jaar. 

Maatregelen in de strijd tegen intrafamiliaal geweld en stalking

Feminicides en andere gevallen van intrafamiliaal geweld moeten de wereld uit.

Daarom wordt verder geïnvesteerd in het mobiel stalkingalarm, waardoor slachtoffers of potentiële slachtoffers van stalking of intrafamiliaal geweld met een subtiele druk op een kleine knop de lokale politie onmiddellijk ter plaatse kunnen roepen. De lokale politie krijgt dan onmiddellijk alle informatie en achtergrondduiding bij het dossier, waardoor ze onmiddellijk gepast kunnen tussenkomen. Ze weten ook heel precies waar het slachtoffer zich bevindt. De investeringen zijn nodig om de technologie verder te verfijnen en te onderhouden.

Naar leefbare en veilige stationsbuurten

Afgelopen zomer was onmiddellijke daadkracht nodig in reactie op de noodkreet van reizigers en buurtbewoners in en rond het Brusselse Zuidstation. Dat niet enkel de politie kan zorgen voor alle oplossingen op de vele grootstedelijke problemen zoals armoede, dakloosheid en verslaving, en dat er naast Brussel Zuid nog andere stations zijn in het land die aandacht vragen, vertelde minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden er in één adem bij.

Om de veiligheid en de leefbaarheid in en rond alle stationsbuurten in het hele land te verbeteren, en zo onze stads- en dorpskernen veiliger te maken, investeert minister Verlinden extra middelen in de veiligheid van onze stations, en dit onder meer door de verdere uitbouw van een nationaal cameranetwerk. Dit netwerk zal het mogelijk maken om alle beelden van de camera’s van de NMBS in en rond de stations in real time te delen met de Federale Politie en alle lokale politiezones. Hierdoor zullen de politiediensten digitale patrouilles kunnen uitvoeren, en op die manier ook onmiddellijk ter plaatse te zijn op het terrein daar waar de politieploegen het meest nodig zijn.

Specifiek voor het internationaal treinstation Brussel Zuid werden de nodige middelen vrijgemaakt om in het station zelf een politiepost op te richten. Hiermee worden de nabijheid, aanspreekbaarheid en zichtbaarheid van de politiediensten in het station verhoogd.

Alles samen worden voor leefbare en veilige stations 3,4 miljoen EURO vrijgemaakt.

Werkingsmiddelen en investeringen voor een future proof Federale Politie

Tijdens deze legislatuur werden door de federale regering al extra middelen (ten belope van 310 miljoen EUR) vrijgemaakt om stap voor stap de structurele personeelstekorten weg te werken bij de Federale Politie. Onder meer de aanwerving van 400 bijkomende medewerkers bij de Federale Gerechtelijke Politie over het hele land werd mogelijk gemaakt.

Een Federale Politie op volle kracht is immers noodzakelijk om de strijd aan te kunnen gaan met onder meer de internationale georganiseerde criminaliteit, in het bijzonder de drugscriminaliteit, die aanleiding is van geweld in onze straten en ons economisch model ondermijnt. Na extra manschappen zorgt minister Verlinden nu ook voor middelen om de werkingskosten te dragen en om belangrijke investeringen te doen op vlak van IT en technologie, goed voor 5 miljoen EURO. “Verder inzetten op het rekruteren en opleiden van medewerkers blijft belangrijk, maar deze mensen ook de juiste middelen geven om hun taken op een correcte manier uit te voeren, evenzeer”, zegt minister Verlinden. “Moderne technologie is ook de criminele organisaties niet vreemd, en dus moeten we ervoor zorgen dat onze politie snelheid houdt. Met SKY ECC is een ongeziene klap uitgedeeld aan het misdaadmilieu. Om deze slagkracht in de toekomst te blijven behouden, moeten we ervoor zorgen dat de politie vandaag al kan terugvallen op de technologie van morgen”, zegt Verlinden.

Ook wordt geïnvesteerd in het luchtsteundetachement van de Federale Politie. De huidige vloot van helikopters, die dringend toe is aan vernieuwing, wordt vervangen. Er zullen alvast 4 nieuwe helikopters worden besteld. Hiervoor wordt 80 miljoen EURO voorzien. Ze zijn de ogen in de lucht van de politieploegen op het terrein bij achtervolgingen en bij de opsporing van vermiste personen. Maar ze zijn ook broodnodig voor de uitvoering van beveiligingsopdrachten, bijvoorbeeld tijdens de EU-toppen en NAVO-toppen, én ze ondersteunen de speciale eenheden bij gewaagde en gevaarlijke interventies. Daarnaast worden de helikopters ook ingezet, samen met de Civiele Bescherming, voor het blussen van bos- en heidebranden.

Voorts zal de Federale Politie vanuit het verkeersveiligheidsfonds voor 20 miljoen EURO aankopen kunnen doen om de werking van het ANPR-cameranetwerk verder uit te bouwen en camera’s, software en servers te vervangen waar nodig. De bedoeling is om op termijn over het hele grondgebied te beschikken over een netwerk van 10.000 met elkaar verbonden camera’s, dit in combinatie met de software die het de geïntegreerde politie mogelijk maakt om het netwerk te bevragen en te voeden. ANPR-camera’s hebben meerdere functionaliteiten. Ze worden gebruikt om de verkeersveiligheid te handhaven, maar ze worden ook ingezet voor opsporings- en gerechtelijke onderzoeken of om heel snel voertuigen te kunnen lokaliseren, bijvoorbeeld bij ontvoeringen.

Recurrente middelen voor de strijd tegen het drugsgeweld

De werking van het opgerichte drugscommissariaat van nationaal drugscommissaris Ine Van Wymersch wordt versterkt, en daarbij zullen politie, Justitie, Douane en Volksgezondheid recurrent financiële injecties krijgen vanuit het drugsfonds dat wordt opgericht. Jaarlijks 5 miljoen EUR, dit jaar versterkt met een bijkomende 5 miljoen EURO, toont deze regering dat het haar menens is met de strijd tegen het drugsgeweld. Voor de Politie zal minister Verlinden werk maken van doelgerichte investeringen die verder inzetten op het ‘Follow The Money-Principe’. Met andere woorden de georganiseerde criminele netwerken raken daar waar we hen het meeste pijn doen: in hun portemonnee. “We moeten tempo houden om de georganiseerde drugscriminaliteit te snel af te zijn. Investeren in technologie, rechercheurs en verzameling van informatie is cruciaal in de strijd tegen de georganiseerde misdaad. Bovendien verdient een goede rechercheur zichzelf terug”, verduidelijkt minister Verlinden. “Inbeslaggenomen gelden, goederen en andere vermogensvoordelen die voortvloeien uit criminele activiteiten en die verbeurd worden verklaard, moeten zich vertalen in investering in onze politie”, aldus minister Verlinden.

Heropbouw van de Civiele Bescherming

Het drama van de overstromingsramp in Wallonië en Vlaanderen van twee jaar geleden, net zoals een opvallende stijging van bos- en heidebranden, tonen aan dat de beslissing die tijdens de vorige legislatuur werd genomen om de Civiele Bescherming sterk af te bouwen, te drastisch was.

Minister Verlinden heeft er dan ook steeds een speerpunt van gemaakt om extra middelen te voorzien zodat de Civiele Bescherming correct haar opdrachten kan uitvoeren. Bijkomend zet minister Verlinden nu ook de eerste stappen richting de herwaardering en de heropbouw van deze belangrijke component, zodat er in geval van crisissen en rampen een beroep kan worden gedaan op een voldoende grote interventiecapaciteit. Hiervoor wordt vandaag 2 miljoen EURO voorzien.

Grote uitdagingen, zoals recente natuurfenomenen en crisissen van allerlei aard (zoals ook de opvang van Oekraïense vluchtelingen), vragen ook geschikt materiaal om een gepast antwoord te bieden. Om die reden worden ook extra medewerkers voorzien voor de nationale logistieke hub. Deze specialisten, onder wie industriële ingenieurs en projectleiders, zullen zich buigen over de aankoop van bijzonder materiaal, de uitwerking van een dienstencatalogus en het aanbieden van bijzondere logistieke ondersteuning bij noodgevallen die buiten de voorziene opdrachten vallen van de Civiele Bescherming.

Oprichting van een centrale dienst in de strijd tegen ondermijnende criminaliteit (de DIOB, of Directie Integriteitsbeoordeling bij de FOD Binnenlandse Zaken)

Tijdens het begrotingsconclaaf werd 500.000 EURO verkregen voor de verdere uitbouw van een nieuwe federale directie. De Directie Integriteitsbeoordeling voor Openbare Besturen (DIOB) zal de federale overheid adviseren in de strijd tegen de ondermijnende criminaliteit. De DIOB zal ook instaan voor het geven van een advies over integriteitsonderzoeken die door de lokale besturen worden gevoerd naar verdachte handelszaken. De werkzaamheden voor de operationele oprichting van de DIOB worden verdergezet. Het wetsontwerp van minister Verlinden om de lokale besturen meer slagkracht te geven in de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit en om komaf te kunnen maken met malafide handelszaken waar criminele gelden worden witgewassen, is momenteel hangende in de plenaire vergadering. Het wetsontwerp geeft uitvoering aan het regeerakkoord dat voorziet in de versterking van de mogelijkheden van de bestuurlijke handhaving. Minister Verlinden roept nu alle partijen op om de wet definitief te stemmen en om mee de vuist te maken tegen de georganiseerde criminaliteit.

Veilige en moderne technologie

Om een veilige IT-omgeving te hebben voor onze administratie in een wereld waar cyberaanvallen alomtegenwoordig zijn, behoeft de ICT-omgeving van de FOD Binnenlandse Zaken een upgrade naar een hoger beveiligingsniveau.

Een migratie naar een nieuw serverpark en een nieuwe netwerkomgeving, net zoals bijkomende beveiliging van laptops en andere IT-toepassingen op het niveau van de eindegebruikers, is noodzakelijk. Hiervoor wordt vandaag 1 miljoen EURO voorzien. Minister Verlinden onderstreept de verantwoordelijkheid en de voorbeeldfunctie van de overheid in deze. “De veiligheid van de inwoners is een kerntaak van de overheid, de overheid moet daarom in de eerste plaats zelf het goede voorbeeld geven en zorgen dat haar eigen IT-werkomgeving ook veilig is.”, aldus Verlinden.

Moderne en beveiligde communicatie voor de hulp- en veiligheidsdiensten

Moderne beveiligde communicatie tussen onze hulp- en veiligheidsdiensten komt én de bevolking ten goede, én de hulp- en veiligheidsprofessionals zelf.

Een belangrijke stap voorwaarts op vlak van technologie, zal daarom kunnen worden genomen voor ASTRID, de gespecialiseerde telecomoperator voor de hulp- en veiligheidsdiensten. Minister Verlinden tekende eerder de nieuwe beheersovereenkomst, goed voor 12 miljoen EURO, die nu worden bevestigd. Hiermee zal ASTRID de overstap maken van het huidige spraaknetwerk, naar een toekomstgericht datanetwerk via 5G.

Ook de IT-infrastructuur en de werkingsprocessen van de noodcentrales 101 en 112 zullen worden gemoderniseerd. Daarvoor wordt een bedrag van 3,2 miljoen EURO voorzien. Daarbij zal ook de werking van de noodcentrales 101 en 112 zal worden gemoderniseerd.

Tot slot zal minister Verlinden in de federale regering blijven aandringen voor de systematische indexering van de federale dotaties voor de lokale besturen voor de hulpverleningszones. Ze hoopt hiermee op termijn ook de structurele verankering van de financiële ondersteuning aan de lokale besturen te verzekeren.

Nieuws

Belgisch kampioenschap gravel

Tijdens het zonovergoten kampioenschap in Turnhout op 1 mei mocht ik de medailles uitdelen aan de Belgische Kampioenen.

Nieuwe wet op privédetectives

De Commissie Binnenlandse Zaken keurde op 24 april de nieuwe wet tot regeling van de private opsporing goed! De wet zal op 7 mei worden gestemd in het parlement.

Mobile Station

Vorige week stelde ik het pilootproject Mobile Station voor in woonzorgcentrum Rembertus in Mechelen. Dankzij dit project kunnen minder mobiele mensen of langdurig zieken een identiteitskaart aanvragen en verkrijgen op de plaats waar ze verblijven.